Sažetci

Upute za pisanje sažetaka

Svi prihvaćeni sažeci bit će objavljeni u suplementu časopisa Liječnički vjesnik. Sažeci se pišu na engleskom jeziku.

Sažetak treba sadržavati: naslov rada koji je pisan na hrvatskom i engleskom jeziku, popis autora (punim imenom prezimenom, bez titula i drugih oznaka) i naziv ustanove ili ustanova svakog autora. Na kraju sažetka treba navesti e-mail autora zaduženog za korespondenciju i eventualnu usmenu prezentaciju rada.

Sažetak mora biti strukturiran u poglavlja “Uvod i cilj“, „Metode“, „Rezultati“ i „Zaključak“ te „Literatura“. Sažetak (bez literature i priloga) treba sadržavati do 2500 znakova uključujući i razmake. Sažetak može sadržavati najviše jedan prilog (slike, tablica ili grafikon) i u tom slučaju sažetak ne smije biti veći od 2000 znakova uključujući razmake. Uz sažetak mogu biti navedena do tri literaturna navoda sukladno uputama časopisa Liječnički vjesnik.

Sažetke prijavite ovdje:Rok za slanje sažetaka je 30.6.2023.